มหาสิงห์ประกาศิต. 1. “รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 129-44. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77072.