ยงกสิการณ์นาตยา, พรพิสุทธิมาศสมเกียรติ, and วงศ์วัฒนะเฉลิมชัย. 1. “ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 117-28. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77069.