ศักดิ์เพชร นรเทพ, นวลฉวี แก้ว, กาญจนสุธรรม สุพรรณ, และ พลีรักษ์ ณรงค์. 2017. “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:101-16. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067.