ศักดิ์เพชรนรเทพ, นวลฉวีแก้ว, กาญจนสุธรรมสุพรรณ, and พลีรักษ์ณรงค์. 1. “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 101-16. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067.