อินกล่ำฐิติมา. 1. “วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 85-100. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77066.