รัชชุศานติเจิมขวัญ. 1. “ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 67-84. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77065.