มาลาศรีเครือวัลย์, and ผลงามภัทรธิรา. 1. “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 25-38. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77046.