ใจรักษ์กัลยา. 1. “การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Development a Recommendation System for Planning Eco-Tourism Program: A Case Study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Prov”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 13-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77038.