ทุ่นใจสมคิด. 1. “Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 1-12. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77037.