สันธนาภรณ์ สุจิตรา, สิรสุนทร พัชรินทร์, และ ปัทมสิริวัฒน์ ดิเรก. 2016. “การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1). Uttaradit, Thailand:269-86. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65339.