ฉิมพลี วีระ. 2016. “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง(ทรัมเป็ต)โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุคสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1). Uttaradit, Thailand:233-44. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65335.