จิตต์มั่น สุพรรษา, และ ธรรมสรากูร กรรณิการ์. 2016. “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพ การทำงานของนักบัญชีธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1). Uttaradit, Thailand:287-96. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65327.