จันทร์เกตุ มนทิชา, เพชรานนท์ โสมสกาว, และ กรรณสูต สุจิณณา. 2016. “การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 (2). Uttaradit, Thailand:197-205. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/64805.