จันทร์แสงศรี สุรสีห์, และ รักษาสัตย์ ศรินทิพย์. 2016. “การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดไตร่ตรองและยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 (2). Uttaradit, Thailand:181-96. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/64804.