เอี่ยมอนุพงษ์ เนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์, ธีระภูธร ดิเรก, ทองดีเลิศ พิชัย, และ เอื้อนครินทร์ ทำรงลักษณ์. 2016. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1). Uttaradit, Thailand:139-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/63410.