สิทธิจันทร์ จารุวรรณ, สองสนิท ทรงศักดิ์, และ ตีเมืองซ้าย สนิท. 2016. “การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1). Uttaradit, Thailand:49-60. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/63363.