ศิริสานต์ ปรารถนา, และ ชาตินิยม เพ็ญสิริ. 2023. “พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 (2). Uttaradit, Thailand:95-106. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/250484.