หลู่จิ่ง จรรยพร, ปินตานา ภคมน, หอมดวง นิกราน, และ ไชยชนะ ธเนศ. 2023. “การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 (1). Uttaradit, Thailand:139-55. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248801.