แก้วเต็ม ยงยุทธ, ปัญจขันธ์ ณัฏฐ์ฐภรณ์, เครื่องชัย สุชาติ, และ ชูจิตร วันวิสาข์. 2023. “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบเกมดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ ทักษะการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิก”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 (1). Uttaradit, Thailand:21-40. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248577.