จันทนา ยศวรรธน์, และ รัตนวัย นรัตว์. 2023. “การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 (1). Uttaradit, Thailand:105-21. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248544.