พรหมมารัตน์ ภานุพงศ์, และ บัวเวช ดิเรกฤทธิ์. 2022. “การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 17 (2). Uttaradit, Thailand:73-90. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248306.