อาจนาฝาย ศันสนีย์, พิมพ์กิ ภัทรบดี, จงกล พนม, นามวงษ์ จุฑาทิพย์, และ ชลปรีชา ดุษฎี. 2021. “การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 16 (2). Uttaradit, Thailand:91. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244878.