อนันเอื้อ ประเวช. 2021. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 16 (2). Uttaradit, Thailand:27. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244525.