พันไพศาล อุสุมา, และ จอมกิติชัย วารุณี. 2021. “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 16 (2). Uttaradit, Thailand:57. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244425.