ศรีธิเลิศ เสรี, ฉันทะ เสถียร, and กรโอชาเลิศ สุนทรี. 2021. “ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):129-49. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402.