เครื่องชัย สุชาติ, แก้วเต็ม ยงยุทธ, and ชูจิตร วันวิสาข์. 2021. “ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)””. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):105-27. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313.