กองตัน เนาวรัตน์, อุ่นกอง ธิดาวัลย์, บูรณะชาติ สันติ, and กันมา น้ำฝน. 2021. “องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):67-89. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225.