พรหมน้อย สิริวดี, มิ่งฉาย เจษฎา, มาน้อย สุรพิชญ์, คงเลิศ ณัฐพล, and อภัยกาวี พลากร. 2021. “ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces Cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):55-66. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192.