แจขจัด ภาณุวิชญ์, and นิรัญศิลป์ รจพรรณ. 2021. “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):35-54. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016.