สุขอึ้ง กฤตวิชญ์, และ พนาอดิศัย สุวรรณา. 2021. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 16 (1). Uttaradit, Thailand:19-33. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933.