สุขอึ้ง กฤตวิชญ์, and พนาอดิศัย สุวรรณา. 2021. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):19-33. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933.