ตันไชยโรจน์ ศุภเสฏฐ์, ทองเทพ กัญญานัฐ, จิรเสรีอมรกุล กมล, เล่นวารี วันจักรี์, บัวเจริญ เสริมสุข, and อรรถเวชกุล ยิ่งรักษ์. 2021. “การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 16 (1):1-18. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836.