ดุลยะลา รัฐพล. 2020. “การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 15 (2). Uttaradit, Thailand:117-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/241857.