พูลจันทร์ วรากรณ์, และ มหาชนะวงศ์ กรองกาญจน์. 2020. “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีถังกรองไร้อากาศ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 15 (2). Uttaradit, Thailand:57-68. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/241136.