พงศ์รักธรรม กฤษกร, และ สมนึก กฤช. 2020. “การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสมแบบสถิตสำหรับกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 15 (1). Uttaradit, Thailand:79-91. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/239984.