พุกอินทร์อดุลย์. 2019. “การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14 (2), 121-33. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942.