เสนานนท์ บดินทร์, ทองเทพ กัญญานัฐ, จิรเสรีอมรกุล กมล, เล่นวารี วันจักรี์, บัวเจริญ เสริมสุข, และ อรรถเวชกุล ยิ่งรักษ์. 2019. “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 (2). Uttaradit, Thailand:1-19. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/205701.