นนทะโชติภีรวัฒน์. 2019. “ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14 (2), 59-79. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906.