จันจุฬา ณชพงศ. 2019. “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 (1). Uttaradit, Thailand:1-12. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/197839.