โชติกำจรสุพิชชา, and เพชระบูรณินนิพนธ์. 2019. “การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14 (2), 39-57. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748.