สังข์ทอง มนตรี, กลับนวล ประภาส, ศาสตร์สาระ ศศินันท์, ไชยธารี อามีนะห์, เชียรพิมาย พรพิมล, และ วงศ์ศักดิ์ สมพร. 2019. “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 (2). Uttaradit, Thailand:81-101. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176.