สังข์ทองมนตรี, กลับนวลประภาส, ศาสตร์สาระศศินันท์, ไชยธารีอามีนะห์, เชียรพิมายพรพิมล, and วงศ์ศักดิ์สมพร. 2019. “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 14 (2), 81-101. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176.