สมเกียรติกุลวริศรา, and เรืองเดชกมล. 2018. “การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 13 (1), 47-63. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/109887.