จารุพินทุโสภณ อังคณา. 2018. “ผลของการใช้คู่มือการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13 (1). Uttaradit, Thailand:79-90. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/104642.