แหยมคงส.; โกธรรมพ.; ใจผ่องป.; น้อยน้ำใสป.; NGUYEN NGOC, T.; แหยมคงศ.; เอี่ยมอ่องส. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 12, n. 2, p. 15-25, 18 Dec. 2017.