หล้ากาศ เ.; เศรษฐพรรค์ ว.; ลักษณ์ศิริ ไ. กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 12, n. 1, p. 41, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/90492. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.