สังข์ทอง ม. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 12, n. 1, p. 13, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/89105. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.