บรรจงเกลี้ยง เ.; วัฒนชัย ป.; ปริชาตปรีชา ร. การศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดินภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่ง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 465–478, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77149. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.