เขมอัครเจตต์ อ.; ศิริพานิช ร.; สุนทรสมัย ว. การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 11, n. 2, p. 433–446, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.