เขมอัครเจตต์อ.; ศิริพานิชร.; สุนทรสมัยว. การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 433-446, 11.